Úvod E-learning Prezentace Kontakt
Registrace/Přihlášení | O projektu | Forum * | Dotazník *

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku ELUK elearning » O projektu | eluk

O projektu


Název projektu:

E-learning jako nástroj pro rychlé zvýšení odborných znalostí


Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.06/03.0044

Období realizace projektu: 1. 10. 2012 – 1. 9. 2013

Cílová skupina:

Cílovou skupinu projektu tvoří účastníci dalšího vzdělávání, pro potřeby tohoto projektu - vedoucí zaměstnanci firem - zaměstnavatelů v Ústeckém kraji, u kterých je předpoklad potřeby zvýšení znalostí, čímž se zvýší konkurenceschopnost samotných zaměstnanců i dotčených firem, kde jsou tyto osoby zaměstnané. Osoba cílové skupiny je nejčastěji zaměstnanec v administrativě nebo na manažerské pozici, ve věku 25 - 64 let, bez ohledu na pohlaví.

Základní cíle projektu:

Globálním cílem projektu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji. Specifickým cílem je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji a rozšíření kvalifikace zaměstnanců a tím konkurenceschopnosti firem. Podpora v projektu je zaměřena na cílovou skupinu účastníků dalšího vzdělávání (dále jen ÚDV) - většinou vedoucích pracovníků firem. Tito pracovníci poté budou přenášet znalosti a aplikovat nabyté dovednosti do praktické formy přímo v rámci svého zaměstnání. Tyto aspekty vychází především z požadavků firem, které cílovou skupinu ÚDV zaměstnávají. Profesní kvalita zaměstnanců, jejich know-how a znalosti je to nejcennější, co může firma mít pro svůj další rozvoj, udržitelnost na trhu, renomé a budoucí rozvoj firmy na trhu. Konkrétním cílem projektu je vytvoření moderního nástroje, který bude sloužit ke zvýšení znalostí v oborech, které jsou pro danou firmu aktuální. Vedoucí zaměstnanec sám vytvoří vlastní e-learningový kurz, kterým rychle a efektivně dokáže proškolit např. pracovníky na odloučených pracovištích, popřípadě pobočkách. Tím dojde k výrazné úspoře nákladů, které by firmy musely pro dosažení stejného standardu kvality zaměstnanců vynaložit v rámci investice do externě pořádaného kurzu či školení. Kurz bude možné přizpůsobit i po grafické stránce, takže bude možné zajistit jeho soulad s firemními logy a celkovou firemní image. Největší přidanou hodnotou kurzu je zajištění pružnosti a efektivity přenosu odborných znalostí účastníků dalšího vzdělávání. Zároveň tak budou informace, které budou zaměstnancům předávány, plně odpovídat požadavkům oboru, budou tvořeny interně v rámci firmy, reagovat na potřeby konkrétního zaměstnavatele a budou tzv. "ušity přímo na míru" dle aktuálních potřeb. E-learning je nejvýhodnějším nástrojem s ohledem na časové a finanční možnosti osob z cílové skupiny.

Stručný obsah:

Projekt reaguje na potřebu posílení konkurenceschopnosti a vzdělanosti zaměstnanců firem na území Ústeckého kraje. Projekt se svým zaměřením soustředí na rozšíření kvalifikace zaměstnanců a to využitím interního elearningového vzdělávání. Ze šetření potřebnosti (viz příloha č. 6) vyplynulo, že zástupci firem mají o zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců velký zájem. Od dalšího vzdělávání je však často odradí nejen finanční a časová náročnost externích školení ale i efektivita přenosu znalostí v případě firem s odloučenými pracovišti nebo pobočkami. Cílem projektu je tedy vytvoření výukového SW nástroje pro vytváření e-kurzů včetně testů a proškolení CS (vedoucí pracovníci, manažeři), tak aby byli schopni sami tyto typy kurzů vytvářet a zajistit tak vzdělávání na základě potřeb zaměstnavatelů. Tento nástroj budou využívat vedoucí pracovníci firem, tak aby operativně mohli vytvořit krátký e-elearning pro zajištění přenosu znalostí i na ÚDV na odloučených pracovištích.

 

Naplnění cíle projektu

Projekt se v 8/2013 podařilo završit úspěšným podpořením Cílové skupiny 15ti osob v rámci pilotního ověřování.


Období udržitelnosti

Monitorovací období udržitelnosti 1

V průběhu prvního roku udržitelnosti projektu, v období 9/2013-8/2014, docházelo k další práci s CS a její podpoře. Rovněž byly vylepšeny některé funkce jak z hlediska uživatelského (účastnického), tak i technického.

Při práci s CS jsme se zaměřili na podporu dosavadní skupiny lidí, která s nástrojem pracovala již v rámci pilotního ověřování. Radili jsme s nastavením a správou účastníků, reagovali na dotazy ohledně přípravy kurzů a testů pro účastníky v oblasti obsahu, kde lze využít různé formátování a html obsah.

V rámci zkvalitnění služby se zamezilo neustálému opakování kurzu v případě nedokončení. Taková situace nastávala a existovalo potenciální riziko zneužívání možnosti kurz opakovat s cílem vylepšení svých výsledků.

Dále jsme přidali na základě připomínky a podnětu od podpořených osob praktickou funkci, která představuje vylepšení průběhu procházení kurzem. V případě vrácení se na předchozí otázku systém prezentuje již dříve vyplněnou odpověď a účastník tedy není nucen otázku kompletně řešit znovu.

Technicky byl vylepšen zdrojový kód a jeho minimalizace, aby byl přenos dat k uživateli co nejmenší a nejrychlejší. Přidány byly instrukce pro cáchování obsahu a obrázků, což usnadní a ulehčí využití datových linek.

Úspěchem je, že vzdělávací nástroj eluk.cz byl neustále v provozu bez větších výpadků (>99,99% dostupnost online) po celé zmíněné období a že ani účastnící nehlásily nějaké bugy či chybky ve funkčnosti nástroje. Ať již při tvorbě kurzů, tak ani při jejich řešení.

Monitorovací období udržitelnosti 2

V průběhu druhého roku udržitelnosti projektu, v období 9/2014-8/2015, docházelo k další práci s CS a její podpoře. Byli zapojeni a podpořeni další účastníci do systému – 15 subjektů. K technickému vylepšení systému došlo nejen na úrovni drobných zásahů a korekcí, ale především se do systému implementovala technologie ikonek FontAwesome pro nerastrové vylepšení obsahu o grafické prvky (symboly, ukazatele, piktogramy). Řešení má výhodu v tom, že je součástí písma a tudíž jsou obrázky zvětšovatelné, aniž by došlo k rozkostičkování hran. Ikonky FontAwesome mohou využít subjekty v kurzech pomocí syntaxe, tak i správce portálu pomocí modulu.

Při práci s CS jsme se zaměřili na podporu nové skupiny lidí, která s nástrojem ještě doposud nepracovala v rámci pilotního ověřování. Byl jim systém představen, vyzdvihnuty možnosti a výhody pro ně samotné. Stručná ukázka a zaškolení, založení účtu, ukázka ovládacího manuálu ke stažení a nabídnutá mailová/telefonická podpora byla součástí podpory nových účastníků z řad CS.

Podařilo se podpořit 15 vedoucích pracovníků firem. Devět žen a šest mužů. Úspěšně absolvovali test nad 85% a byl jim udělen certifikát.

Osvědčily se loňské zásahy a vylepšené, zejména v rámci zamezení neustálému opakování kurzu v případě nedokončení účastníkem. Stejně tak možnost během kurzu korigovat předchozí odpověď.

Díky kompresi přenášeného kodu a cachování se šetří datové linky a urychluje přenos k uživateli systému.

Po celý rok by zajištěn bezproblémový chod systému a online dostupností běžnou pro webové služby bez větších výpadků (>99,99% dostupnost online).

Během MZU2 došlo k upgrade operačních systémů na Windows10 a dalších aktualizacím programového vybavení s cílem zajistit aktuálnost a bezpečnost software.

Monitorovací období udržitelnosti 3

V průběhu třetího roku udržitelnosti projektu, v období 9/2015-8/2016, jsme podpořili zbývající počet podnikatelů a pracovali s nimi jako s CS. 26 subjektů, 12 žen a 14 mužů. Nadále byl zajištěn bezproblémový chod portálu s maximální dostupností a vrcholnou odezvou systému.

Při práci s CS jsme se zaměřili na zapojení a podporu nové skupiny lidí z řad vedoucích pracovníků, která s nástrojem ještě doposud nepracovala v rámci pilotního ověřování. Byl jim systém představen, vyzdvihnuty možnosti a výhody pro ně samotné. Stručná ukázka a zaškolení, založení účtu, ukázka ovládacího manuálu ke stažení a nabídnutá mailová/telefonická podpora. Stejně tak fungovala podpora minule podpořeným.

Podařilo se podpořit 25 vedoucích pracovníků firem. Úspěšně absolvovali test nad 85% a byl jim udělen certifikát.

Systém se jeví jako intuitivně ovladatelný a nečiní vedoucích pracovníkům obtíže. Málokdy bylo nutné využít manuál. Je to jednak díky původní koncepci systému, ale také díky rostoucímu povědomí lidí o ovládání IT, zejména tabletů a smartphonů.

Po celý rok by zajištěn bezproblémový chod systému a online dostupností běžnou pro webové služby bez větších výpadků (>99,99% dostupnost online).

 
 

CZ.1.07/3.2.06/03.0044


© 2024 Insion